Briseles koridoros lemj par mums

Jaunā ES meža stratēģija: Labāka mežu apsaimniekošana sekmēs nodarbinātību laukos

Marta Rībele, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
29.04.2015

Jaunajā ES meža stratēģijā uzsvars ir jāliek uz mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, atbalstot izejvielu efektīvu izmantošanu un veicinot meža nozares konkurētspēju, lai radītu jaunas darbavietas, teikts neleģislatīvajā rezolūcijā, kuru Eiropas Parlaments pieņēma otrdien, 28. aprīlī.

Jaunā meža stratēģija ir sen gaidītā atbilde uz arvien augošajām prasībām mežu nozarē un uz svarīgām sabiedriskām un politiskām izmaiņām, kas notikušas pēdējos 15 gadus. Mežrūpniecībai ir liels potenciāls radīt darbavietas un stimulēt izaugsmi. Tādēļ jaunajai stratēģijai ir jāveicina ilgtspējīga koksnes un citu mežsaimniecības materiālu izmantošana, neuzliekot birokrātisku slogu mežu īpašniekiem un nozarei kopumā", teica rezolūcijas sagatavotāja Elizabete Kēstingere (EPP, AT).

Jaunas problēmas jārisina kopīgiem spēkiem

ES ir vajadzīga jauna visaptveroša stratēģija, lai risinātu pārrobežu apdraudējumus, kā meža ugunsgrēki, klimata pārmaiņas, dabas katastrofas vai invazīvas svešzemju sugas, kā arī, lai attīstītu uz koksnes resursiem balstītas rūpniecības nozares un uzlabotu koksnes, korķa un tekstilšķiedras izejmateriālu efektīvu izmantošanu. Tādējādi palielināsies ES mežsaimniecības konkurētspēja, uzlabosies koksnes resursu pietiekamība, samazināsies tirdzniecības bilances deficīts un tiks veicināta nodarbinātība, saka EP rezolūcijā, ko pieņēma ar 566 balsīm par, 66 – pret un 45 - atturoties.

Dalībvalstīm jāapsaimnieko, Eiropas Savienībai jākoordinē

EP deputāti atbalsta Eiropas Komisijas plānu ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstīm, vietējām pārvaldes iestādēm un mežu īpašniekiem izstrādāt mērķtiecīgu un objektīvu kritēriju kopumu ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai. Tomēr deputāti arī uzsver, ka par konkrētu pasākumu veikšanu atbildība jāuzņemas dalībvalstīm, un šī nozare nav jāpakļauj ES kopējam regulējumam, teikts rezolūcijā.

Energopolitika un cīņa pret klimata pārmaiņām

Jāpalielina mežu nozares produktu izmantošana ES iekšējā enerģijas ražošanā, saka deputāti, taču vienlaikus viņi prasa precizēt, cik liela ietekme uz siltumnīcefekta gāzu veidošanos ir dažādiem meža biomasas izmantojumiem enerģijas ražošanā, kā arī noskaidrot, kurš no izmantošanas veidiem varētu būt vislabvēlīgākais klimata pārmaiņu aizkavēšanai.

Lielāks atbalsts pētniecībai, izstrādei un jaunajiem mežsaimniekiem

Lai radītu jaunas produktu nišas un nodrošinātu pieejamo resursu racionālāku izmantošanu, EP deputāti iesaka Komisijai un dalībvalstīm:

•izmantot ES programmas pētniecības un izstrādes jomā (piemēram, “Apvārsnis 2020”) un sekmēt mērķtiecīgus pētījumus par izmaksu ziņā efektīviem risinājumiem attiecībā uz jauniem, inovatīviem koka izstrādājumiem,

•pievērst uzmanību ilgtermiņa datu kopumam jaunizveidotajā Eiropas mežu informācijas sistēmā, lai labāk izprastu tendences mežsaimniecības nozarē, un šajā nolūkā izmantot programmu Copernicus un citas ES iniciatīvas kosmosa jomā,

•izveidot jaunas apmācību programmas jaunajiem mežsaimniekiem un izmantot visus pieejamos ES instrumentus un fondus, lai piesaistītu jauniešus mežsaimniecības nozarei.

Labāka mežu aizsardzība visā pasaulē

EP deputāti aicināja Komisiju pabeigt ES kokmateriālu un koka izstrādājumu regulas pārskatīšanu. Regulas mērķis ir cīnīties pret nelikumīgu mežizstrādi un nelegālu kokmateriālu iepludināšanu Eiropas tirgū, un izstrādāt rīcības plānu atmežošanas un mežu degradācijas jomā.

Vispārēja informācija

Jaunā ES meža stratēģija aizstās iepriekšējo stratēģiju, kuru pieņēma 1998.gadā. Meži klāj aptuveni 40% ES sauszemes platības un uztver un uzglabā aptuveni 10 % no ES emitētā oglekļa dioksīda. Aptuveni 60% ES mežu ir privāti. ES mežsaimniecības nozarē patlaban ir nodarbināti vairāk nekā 3 miljoni cilvēku.

Papildinformācija

Procedūras fails:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2223(INI)&l=en

Elisabeth Köstinger (EPP, AT):

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/96882.html

Mežs ES

• 40% no ES sauszemes platības ir klāti mežiem

• 10% no ES emitētā oglekļa dioksīda uztver un uzglabā meži

• 60% ES mežu pieder privātiem meža īpašniekiem

• Vairāk nekā 3 miljoni eiropiešu ir nodarbināti ES mežu nozarē

Dokumenti

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (klikšķināt 28.04.2015.):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Debašu videoieraksts EP tiešraidē (klikšķināt 27.04.2015.):

http://www.europarl.europa.eu/eplive/en/plenary/search-by-date

EP Izpētes dienests: jauns impulss ES mežiem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)554198

Komisijas paziņojums par jaunu ES meža stratēģiju

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0659_/com_com(2

013)0659_en.pdf

Audiovizuāls materiāls profesionāļiem:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana