Briseles koridoros lemj par mums

EP: Eiropai jāpalīdz piena, augļu un dārzeņu ražotājiem atrast jaunus eksporta tirgus

Marta Rībele, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
08.07.2015

Eiropas Savienībai ir jāpalīdz lauksaimniekiem gūt taisnīgākus ienākumus, salīdzinājumā ar citiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem, jāievieš rīki, kas ļautu noturēties tirgus svārstībās, un jāpalīdz atrast jauns eksporta tirgus produktiem, kurus importa aizlieguma dēļ vairs nevar realizēt Krievijas tirgū, saka EP deputāti divās rezolūcijās, ko pieņēma otrdien, 7. jūlijā. Viņi arī aicina dalībvalstis vairāk stimulēt lauksaimniekus uz spēku apvienošanu ražotāju organizācijās.

"ES piena nozarē ir daudz nākotnes iespēju, bet Eiropas Komisija līdz šim brīdim nav pienācīgi novērtējusi jaunās grūtības, ar kuriem jāsaskaras ražotājiem, piemēram, ar piena kvotu izbeigšanos, nesen pagarināto Krievijas embargo ES pārtikai un cenu svārstībām. ES vairāk jāpalīdz savai piena nozarei kļūt par globālo līderi, nevis sekotāju", teica EP deputāts James Nicholson (ECR, UK), kas sagatavoja rezolūciju par pienu un bija arī galvenais atbildīgais par piena tiesību aktu paketes virzību Parlamentā 2012.gadā. Rezolūcija, kas pēta ES piena nozares izredzes, apstiprināta ar 510 balsīm par, 154 pret un 44 atturoties.

"Mums jāiedrošina ražotāji pievienoties ražotāju organizācijām, lai palielinātu savas iespējas ietekmēt iepirkuma cenas, nostiprinātu pozīcijas pārtikas piegādes ķēdē un tādējādi uzlabotu ienākumus. Ir būtiski arī palielināt savu konkurētspēju un risināt netaisnīgu tirdzniecības praksi. Turklāt ES ir jāpalīdz lauksaimniekiem atrast jaunus noieta tirgus un jāveicina eksports", teica Nuno Melo (EPP, PT), ziņotājs rezolūcijai par augļiem un dārzeņiem, kuru EP šodien pieņēma ar 598 par, 53 pret un 41 atturoties.

Taisnīgāka pārtikas piegāde un labāki līdzekļi cīņai pret tirgus krīzēm

EP deputāti pieprasa uzlabot piena tirgus novērošanu, ieviest efektīvākus rīkus, kas ļautu pretoties tirgus kropļojumiem un svārstībām, kā arī praktiski palīdzēt piena ražotājiem un dārzeņu audzējiem apvienoties ražotāju organizācijās.

Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju un ES dalībvalstis:

• Iesniegt jaunus tiesību aktu priekšlikumus par negodīgas tirdzniecības prakses ierobežošanu piena un augļu nozarē, piemēram, lai aizsargātu lauksaimniekus pret citu nozares dalībnieku un izplatītāju dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

• Uzdot un palīdzēt nesen izveidotajam Piena tirgus novērošanas centram laicīgāk brīdināt par krīzēm un sniegt ieteikumus to novēršanai;

• Uzlabot ražošanas organizāciju atzīšanas noteikumus, lai palielinātu lauksaimnieku ietekmi sarunās par iepirkumu;

• Palīdzēt ražotāju organizācijām vairāk motivēt lauksaimniekus tām pievienoties vai apvienot vairākas jau pastāvošas organizācijas;

• Dažādot eksporta tirgus, ņemot vērā, ka Krievijas 2014. gada augustā noteiktais aizliegums Eiropas piena produktiem ir nelabvēlīgi ietekmējis ES iekšējo tirgu, un ņemot vērā piena kvotu atcelšanu;

• Stimulēt augļu un dārzeņu eksportu, tirdzniecības sarunās ar trešām valstīm panākot muitas nodevu samazināšanu un fitosanitāro prasību mīkstināšanu, un rūpīgi vērojot starptautiskos tirgus, lai pamanītu jaunas piena produktu eksporta iespējas.

Saites:

EuroparlTV: Piena kvotu beigas: bažas piena nozarē

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a35a722-3359-4921-b238-a46800f1d2dc

Pieņemtie teksti būs pieejami šeit (07.07.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Plenārsesijas debašu video (06.07.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Procedūras fails (piena nozare)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2146(INI)

Procedūras fails (augļu un dārzeņu nosare)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2147(INI)

EP Pētniecības centra pētījums par Krievijas embargo ietekmi Eiropā (14.11.2014)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536291/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf

James Nicholson (ECR, UK)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1318/JAMES_NICHOLSON_home.html

Nuno Melo (EPP, PT)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96978/NUNO_MELO_home.html

Marta Rībele
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana