Briseles koridoros lemj par mums

Eiropas Parlaments prasa aizliegt klonētu dzīvnieku un viņu pēcteču importu

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
09.09.2015

Eiropas Parlaments otrdienas, 8. septembra, balsojumā prasa Komisijas sākotnēji ierosināto lauksaimniecības dzīvnieku klonēšanas aizliegumu paplašināt, un noteikt arī klonēto lauksaimniecības dzīvnieku pēcteču un no viņiem iegūto produktu aizliegumu un importu Eiropas Savienībā.

"Klonēšanas metode nav pilnībā izstrādāta, un faktiski, nav notikusi nekāda tās attīstība. Klonu mirstība joprojām ir ārkārtīgi augsta. Daudzi dzīvnieki, kas piedzimst dzīvi, mirst dažu pirmo nedēļu laikā, turklāt mirst lielās sāpēs. Vai mēs to gribam pieļaut Eiropas Savienībā?", debatēs jautāja Vides komitejas ziņotāja Renata Sommer (EPP, Vācija).

Likumdošanas projektu EP pieņēma ar 529 balsīm par, 120 pret un 57 atturoties.

“Līdz šim brīdim Eiropā drīkst ievest reproduktīvo materiālu no trešajām valstīm. Mēs mazgājam rokas nevainībā un ļaujam citiem izdarīt melno darbu. Mums ir vajadzīgs visaptverošs aizliegums. Ne tikai klonēšanas metodei. bet arī reproduktīvā materiāla, klonu un to pēcteču ievešanai. To ir iespējams izsekot: eksistē taču izcelsmes reģistri, šķirnes reģistri, saimniecību reģistri. Es vēlos lūgt Eiropas Komisijai pārdomāt visu šo tiesību aktu. Dažkārt politiķiem ir jānovelk robeža," viņa uzsvēra.

"Mums jāņem vērā ne tikai dzīvnieku labturība, bet arī ietekme uz cilvēka veselību", teica Lauksaimniecības komitejas ziņotāja Giulia Moi (EFDD, Itālija). "Šodienas balsojums ir vēstījums mūsu tirdzniecības partneriem, ka mēs nevēlamies riskēt ar savu, mūsu ģimeņu un nākamo paaudžu veselību, lietojot apšaubāmas kvalitātes produktus", viņa norādīja. "Mūsu lauksaimnieki pašreiz saskaras ar konkurences spiedienu, jo īpaši no Āzijas, dažādu atšķirīgu lauksaimniecības prakšu, t.sk., dēļ klonēšanas. Bet viena no Eiropas pamatvērtībām ir arī kvalitāte. Mēs gribam būt droši, ka mēs neizvēlamies ceļu, no kura vairs nebūs atpakaļceļa", viņa piebilda.

Lai arī klonēto dzīvnieku pēcnācēji dzimst parastās dzimumvairošanās ceļā un to labturība nerada bažas, jāņem vērā augstais mirstības līmenis viņu priekšteču klonēšanā, noradīja EP deputāti. Tāpēc viņi prasa paplašināt aizliegumu un ietvert tajā arī dzīvnieku klonu pēcnācēju, kā arī dzīvnieku klonu un to pēcnācēju reproduktīvo produktu un pārtikas un barības no dzīvnieku kloniem un to pēcnācējiem laišanu tirgū un importu.

Dzīvniekus nedrīkstētu importēt no trešajām valstīm, ja vien pievienotie importa sertifikāti skaidri neapliecina, ka šie dzīvnieki nav dzīvnieku kloni vai to pēcnācēji, uzsvēra EP deputāti. Tam pašam jāattiecas arī uz reproduktīvajiem produktiem un dzīvnieku izcelsmes pārtiku un barību.

Augsta mirstība un anomālijas

EP norāda uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2008.gada atzinumu, ka ievērojamai daļai klonēto dzīvnieku ir smagas veselības un labturības problēmas, nereti ar letālu iznākumu. Ar to skaidrojama arī klonēšanas zemā efektivitāte, proti, izdzīvo tikai 6 līdz 15% klonēto liellopu un tikai 6% cūku, un tāpēc klonētie embriji ir jāimplantē vairākās mātītēs, lai iegūtu vienu klonētu dzīvnieku. Turklāt klonu anomāliju un pēcnācēja lieluma dēļ var rasties arī dzemdību sarežģījumi un iestāties jaundzimušo nāve

Iedzīvotāji nevēlas klonēšanu

EP deputāti atsaucas uz patērētāju aptauju rezultātiem, kas apliecina: ES iedzīvotāji nevēlas patērēt pārtiku, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem vai to pēctečiem. Turklāt vairums kopumā neatbalsta klonēšanu lauksaimniecības vajadzībām, dzīvnieku labturības apsvērumu vai vispārēju ētisku apsvērumu dēļ.

EP deputātu iekļautie grozījumi pieprasa arī tiesību aktu izstrādāt kā regulu, nevis direktīvu, lai tā būtu tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Parlaments arī paplašina aizliegumu uz visām lauksaimniecības dzīvnieku sugām - ne tikai liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem, kā sākotnēji rosināja Eiropas Komisija.

Tālākie soļi

EP ziņotāji sāks likumdošanas sarunas ar ES Padomi par likumprojekta galīgo redakciju.

Procedūra: koplēmums, 1.lasījums

• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (08.09.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts (08.09.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• Preses konferences video

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

• EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=mm/dd/2014

• EP pētniecība

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565900/EPRS_ATA%282015%29565900_EN.pdf

• Eirobarometra 2010.gada aptauja par iedzīvotāju attieksmi pret biotehnoloģiju

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

• Eiropas Komisijas paziņojums

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1269_en.htm

Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana