Briseles koridoros lemj par mums

EP vienkāršo mazo pārrobežu parādu atgūšanas procedūru

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
08.10.2015

Pēc trešdienas, 7. oktobra, balsojuma Eiropas Parlamentā turpmāk vairāk iedzīvotāju un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) varēs izmantot vienkāršotu ES procedūru, lai risinātu pārrobežu strīdus par nelielām naudas summām. Šīs izmaiņas, kas vēl oficiāli jāapstiprina ES dalībvalstu ministriem, paaugstina vienkāršotajai procedūrai pakļautās “nelielās summas" griestus - no 2000 eiro uz 5000 eiro.

"Prasību pieteikumu vienkāršošana un pārrobežu tiesvedības izmaksu samazināšana ir īpaši nozīmīga patērētājiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ļauj ietaupīt līdz pat 40% tiesvedības izmaksu, un samazina tiesas procesa ilgumu no vairāk nekā diviem gadiem līdz vidēji pieciem mēnešiem. Tādēļ esmu gandarīta, ka nākotnē šīs procedūras priekšrocības varēs izmantot daudz biežāk," teica par noteikumu izstrādi atbildīgā EP deputāte Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, Polija).

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir spēkā kopš 2009.gada, un tā ļauj iedzīvotājiem un MVU izvēlēties standartizētus pieteikumus naudas atgūšanai pāri ES dalībvalstu robežām.

Izmaiņas, kas paplašina un vienkāršo procedūras izmantošanu, Eiropas Parlamentā trešdien pieņēma ar 650 balsīm par, 26 pret un 28 atturoties.

Galvenās izmaiņās maza apmēra prasību procedūrā:

• to varēs izmantot biežāk: "maza apmēra prasības" griesti paaugstināti no 2000 eiro uz 5000 eiro;

• proporcionālas tiesvedības izmaksas: lietojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, tiesvedības izmaksas būs jānosaka proporcionāli prasības apmēram un tās nedrīkstēs būt augstākas par nacionāla līmeņa vienkāršoto tiesas procesu izmaksām. ES dalībvalstīm būs arī jānodrošina iespēja lietot attālināto maksājumu metodes tiesvedības izmaksu segšanai;

• elektronisko līdzekļu izmantošana tiesas procesā: pusēm būs iespēja izmantot elektroniskos līdzekļus, piemēram, videokonferences mutiskajām izskatīšanām;

• praktiska palīdzība: dalībvalstīm bez maksas jānodrošina praktiska palīdzība pieteikuma veidlapu aizpildīšanai, kā arī vispārīga informācija par procedūru un tiesu kompetenci.

Pārskatīšana pēc 5 gadiem

Eiropas Komisija pirmo piecu gadu laikā izvērtēs iespēju vēl vairāk paaugstināt mazo prasību griestus.

EP deputāti arī nodrošināja, lai pāris tuvāko gadu laikā tiktu izvērtēta iespēja paplašināt procedūras lietojumu darba ņēmēju strīdiem ar darba devējiem, piemēram, par algas izmaksu no citas dalībvalsts.

Tālākie soļi

Izmaiņas vēl oficiāli jāapstiprina ES dalībvalstu ministriem Padomē. Tie stāsies spēkā 18 mēnešus pēc publicēšanas ES Oficiālajā vēstnesī.

Procedūra: koplēmums, vienošanās pirmajā lasījumā

Saites

• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (07.10.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts (06.10.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• EbS+ (06.10.2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=10/06/2015

• Audiovisual material for professionals

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

• Ziņotāja Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (S&D, PL)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28377/LIDIA+JOANNA_GERINGER+DE+OEDENBERG_home.html

• Procedūras fails

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0403%28COD%29&l=en

• Eiropas Komisijas faktu lapa par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām http://ec.europa.eu/justice/civil/files/2013_small_claims_factsheet_en.pdf

• E-Justice: maza apmēra prasību pieteikuma veidlapas

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do

Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana