Briseles koridoros lemj par mums

"Izbaudi, ražots Eiropā!" - vairāk nekā 100 miljoni eiro Eiropas lauksaimniecības veicināšanai 2016.gadā

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
15.10.2015

2016. gadā Eiropas ražotāji saņems atbalstu 111 miljonu eiro apmērā, kuru varēs izmantot, lai atrastu jaunus tirgus un veicinātu patēriņu ES un ārpus tās. Veicināšanas pasākumi ir svarīga daļa no Eiropas Komisijas piedāvāto lauksaimnieku atbalsta pasākumiem.

"Izbaudi, ražots Eiropā!" ir jaunā Eiropas Komisijas 13. oktobrī pieņemtā veicināšanas politika, kas palīdzēs nozares profesionāļiem iekļūt vai nostiprināties starptautiskajos tirgos un informēs Eiropas patērētājus par Eiropas lauksaimnieku ieguldīto darbu. Šā mērķa sasniegšanai Komisija padarīs pieejamus vairāk resursu, palielinās līdzfinansējuma daļu un samazinās birokrātiju projektu apstiprināšanā. Tas tiek veikts, lai pakāpeniski palielinātu veicināšanai pieejamo ES budžeta daļu no 61 miljona eiro 2013. gadā, kad jaunie noteikumi tika ierosināti, līdz 200 miljoniem eiro 2019. gadā.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ES līdzfinansējuma daļa arī palielināsies no 50% līdz 70-80% (līdz 85% Grieķijai un Kiprai). Vienlaikus tiek atcelta valsts līdzfinansējuma daļa, tādējādi visās dalībvalstīs radot vienlīdzīgus konkurences nosacījumus. Ievērojami tiks samazināta birokrātija projektu atlases procesā, kas atvieglos pieteikšanos.

2016. gada programmas mērķa grupā ir vairākas trešās valstis (saraksts pielikumā), kurās izaugsmes potenciāls ir visaugstākais, jo īpaši nozarēs, kurās tirgus situācija ir īpaši sarežģīta, piemēram, piena un cūkgaļas nozarēs. 30 miljoni eiro no kopējās summas tika īpaši paredzēti atbalsta pasākumu kopumam, par kuru komisārs Hogans paziņoja septembra sākumā un ar kuru tiks atbalstīti veicināšanas pasākumi abās minētajās nozarēs.

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans otrdien, 13. oktobrī, paziņoja: "Eiropas lauksaimniecības un pārtikas produkti ir labākie pasaules tirgū. 110 miljardus eiro vērtais ES eksporta tirgus rada darbvietas un izaugsmi lauku apgabalos visā Eiropā. Eksporta tālāka pieauguma vārdā priecājos atklāt šo jauno veicināšanas režīmu, ar kuru paredzētos 111 miljonus eiro varēs izmantot, lai ES lauksaimniecības un pārtikas produktiem atvērtu jaunus tirgus, kā arī veicinātu mūsu klātbūtni pašreizējos tirgos. Ar īpašu prieku ziņoju par 30 miljonu eiro rezervēšanu grūtībās nonākušajām piena un cūkgaļas nozarēm. Šie līdzekļi ir daļa no nesen ziņotā 500 miljonu eiro finansējuma lauksaimniecības tirgiem. Es ceru tuvākajos mēnešos uzsākt diplomātisku ofensīvu tirdzniecības misijās, lai paplašinātu ES ražotāju iespējas visā pasaulē."

Konteksts

Svarīgākie jaunajos veicināšanas noteikumos izklāstītie elementi:

- informēšanas un veicināšanas kampaņām piešķirtā atbalsta ievērojams pieaugums. ES atbalstam būtu pakāpeniski jāpalielinās no 61 miljona eiro 2013. gada budžetā līdz 200 miljoniem eiro 2019. gadā (111 miljoni 2016. gadā),

- ievērojami lielāka ES līdzfinansējuma daļa salīdzinājumā ar pašreizējo režīmu (ES līdzfinansējuma daļa ir 70% vienkāršām programmām, kuras pieteikusi kāda organizācija no vienas dalībvalsts, 80% daudzvalstu programmām, kuru mērķa grupā ir trešās valstis, 85% krīzes programmām, 75-85% programmām valstīs, kurām sniedz finansiālo palīdzību, t. i., Kipra un Grieķija). Valsts līdzfinansējums tiek atcelts, tādējādi radot vienlīdzīgus konkurences nosacījumus,

- tādas ES stratēģijas ieviešana, ar kuru tiktu uzlabota veicināšanas pasākumu mērķu izraudzīšanās.

Pateicoties šai stratēģijai, paredzams, ka:

palielināsies ārpussavienības valstīm domātu programmu un daudzvalstu programmu skaits, jo šīm divām kategorijām būs lielāks līdzfinansējums, iekšējā tirgū patērētāji būs labāk informēti par ES lauksaimniecības produktu labajām īpašībām kopumā un it īpaši par ES kvalitātes sistēmā atzītiem produktiem,

- pasākumu darbības jomas paplašināšana, proti, uz atbalstu var pretendēt arī ražotāju organizācijas, atbalstu var saņemt attiecībā uz vairāk produktiem, jo īpaši arī par apstrādātiem

- lauksaimniecības pārtikas produktiem, piemēram, maizi, makaroniem vai šokolādi, ar dažiem ierobežojumiem atļaujot norādīt produktu izcelsmi un zīmolu, administratīvo procedūru vienkāršošana, paredzot, ka turpmāk programmu novērtēšana un atlase notiks vienā posmā Komisijā, nevis divos kā līdz šim (vispirms dalībvalstī un pēc tam Eiropas Komisijā),

- tādu daudzvalstu programmu pārvaldības atvieglošana, kuras kopā izstrādājušas organizācijas no vairākām dalībvalstīm, izraugoties Komisiju par vienotu kontaktpunktu (ar Chafea izpildaģentūras starpniecību).

Lai šo pamatdarbību varētu pilnībā īstenot, Komisija pieņēma deleģētās un īstenošanas regulas.

Attiecīgie tiesību akti ir publicēti 13. oktobra Oficiālajā Vēstnesī.

Svarīgs jaunās veicināšanas politikas elements ir gada darba programmas sagatavošana (Komisijas īstenošanas lēmums), kurā noteiktas veicināšanas pasākumu stratēģiskās prioritātes attiecībā uz produktiem, shēmām un tirgiem, kas ir mērķa grupā, un attiecīgais piešķirtais finansējums. Tā mērķis ir izveidot dinamisku un proaktīvu politiku, kas katru gadu tiek pielāgota jaunākajām tirgus iespējām un nozares vajadzībām.

Uzmanību!

Vienkārša programma ir veicināšanas programma, kuru pieteikusi viena vai vairākas organizācijas no vienas dalībvalsts.

Daudzvalstu programma ir programma, kuru pieteikušas vismaz divas organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm vai viena vai vairākas Eiropas organizācijas.

Kontakti presei:

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11


Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

x

Paroles atgadināšana