Pētījumi

Zemes ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva izmantošana lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanai. LLU 2014

Irina Pilvere, Aleksejs Nipers, Dagnis Dubrovskis, Ilze Upīte, Juris Zariņš, Jānis Donis, Juris Griņēvičs, Arnis Lēnerts, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU)
15.01.2014

LLU vadītas pētnieku grupas 2014.gada janvārī pabeigts pētījums, kura mērķis bija noteikt lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes izmantošanas patieso stāvokli, novērtēt zemes izmantošanas potenciālu un izstrādāt priekšlikumus zemes izmantošanas efektivitātes palielināšanai Latvijā.


Pievienotie dokumenti

Pētījuma atskaite

Šī pētījuma mērķis bija noteikt lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes izmantošanas patieso stāvokli, novērtēt zemes izmantošanas potenciālu un izstrādāt priekšlikumus zemes izmantošanas efektivitātes palielināšanai Latvijā. 


Lai noteiktu zemes izmantošanas patieso stāvokli, tika apvienoti dažādu institūciju mikro līmeņa dati (līdz lauku un īpašumu līmenim), izveidojot unikālu datu bāzi analīzes veikšanai. 
Šīs datu bāzes izveidei ir izmantoti Valsts zemes dienesta (VZD), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts meža dienesta (VMD), Valsts mežzinātnes institūta „Silava”, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Datu bāze izveidota Valsts mežzinātnes institūtā „Silava” un informācija analizēta gan valstī, gan pagastu līmenī. Izmantoti arī Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) dati, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Bruto seguma aprēķini un ekonomiska rakstura datu novērtējums, lai noteiktu ražošanas 
iznākuma rādītājus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. 


Lauksaimniecībā pašreizējās situācijas novērtējums ir veikts zemei, kura tiek izmantota graudkopībā, rapšu audzēšanā, piena un liellopu gaļas ražošanā un aitkopībā (aramzemē sētie zālāji, pastāvīgās pļavas un ganības, kā arī citas zaļbarības kultūras, ieskaitot kukurūzu), kā arī dārzeņu un augļu audzēšanā. Mežsaimniecībā novērtējums veikts galvenajām koku sugām. Ražošanas efektivitāti ietekmējošo faktoru noteikšanai un sistematizācijai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā tika izmantota faktoranalīze un klasteranalīze, kā arī salīdzināti abu nozaru klasteranalīzes rezultāti. Zemes izmantošanas potenciāla noteikšanai ir izmantoti Latvijas lauksaimniecības un mežaimniecības vadošo ekspertu novērtējumi un prognozes.


Pētījumā secināts, ka gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā pastāv zemes izmantošanas efektivitātes palielināšanas potenciāls – gan iesaistot lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanā neizmantotas platības, gan efektīvāk izmantojot jau ražojošās zemes platības. Kaut arī prognozējams, ka zemes izmantošanas efektivitāte lielā mērā palielināsies 
tirgus spēku ietekmē, tomēr valsts institūcijas var veicināt šo procesu, īpaši zemākas kvalitātes zemes reģionos, kur tirgus stimulu ietekme nav tik izteikta kā labākas kvalitātes zemes reģionos. Pētījumā ir apkopoti galvenie secinājumi un piedāvāti konkrēti priekšlikumi Latvijas zemes izmantošanas efektivitātes palielināšanai gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU)

x

Paroles atgadināšana