Pētījumi

Lauksaimniecības zemes izmantošanas efektivitātes un iespēju novērtējums

Irina Pilvere, Edīte Kaufmane, Aina Dobele, Vivita Baumane, Latvijas Valsts augļkopības institūts
20.12.2012

Pievienotie dokumenti

Pētījuma atskaite

Pētījumā veikts detalizēts neapstrādāto zemju novērtējums, izmantojot vairākus pieņēmumus, lai noskaidrotu, kādas platības no šobrīd nekoptās un aizaugušās zemes varētu potenciāli izmantot nākotnē lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 

Izmantojot novērtējuma rezultātus, ir sagatavota iespējamā zemes bilance par to, kādas platības varētu izmantot lauksaimnieciskajai darbībai Latvijā – orientējoši līdz 2 miljoniem ha. 

Veiktā 13 rādītāju faktoranalīze par zemes izmantošanu ietekmējošiem faktoriem liecina, ka LIZ resursiem, to dabiskai un iekultivētai kvalitātei ir vislielākā nozīme un izskaidrojamība, savukārt vislielākā ietekme šajā rādītājā ir aramzemes platībai, LIZ platībai un zemes kvalitatīvajam novērtējumam ballēs. 

Klasteranalīzes rezultātā visi novadi pēc 4 analizēto faktoru rādītājiem sagrupēti vairākās grupās, ko var izmantot tālākajā novērtējumā, veidojot specifiskus pasākumus zemes efektīvākai izmantošanai novados. 

Latvijas Valsts augļkopības institūts

x

Paroles atgadināšana