Pētījumi

Dominējošo NVS valstu Lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības izpēte. 2.posms

Dominējošo NVS valstu Lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības izpēte. 2.posms

Guna Salputra, Imants Iesalnieks, Andris Miglavs, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
04.12.2007

ES 6.ietvarprogrammā 2006.gadā tika uzsākts starptautisks zinātnisks projekts “AGMEMOD 2020” , kura mērķis ir veidot vidēja termiņa ikgadējas tirgus prognozes Eiropas galveno lauksaimniecības sektoru produktiem, lai iegūtu ticamu tirgus attīstības pamattendenci, un novērtētu Kopējās lauksaimniecības politikas un alternatīvu nacionālo politiku ietekmi uz lauksaimniecības tirgus attīstību. Projekta ietvarā ES dalībvalstīm, jauniesaistītajām un kandidātvalstīm, kā arī kaimiņu reģionu nozīmīgākajām tirgus dalībvalstīm, tiek izstrādāts ekonometrisks, dinamisks, lauksaimniecības produktu modelis, ar kura palīdzību iespējams simulēt pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas dažādos sektoros atkarībā no ietekmējošo politikas un ekonomikas faktoru pārmaiņām. LVAEI šī projekta ietvaros attīsta gan Latvijas, gan kaimiņos esošā NVS reģiona potenciāli nozīmīgo tirdzniecības partneru – Krievijas un Ukrainas lauksaimniecības sektora modeļus. Dominējošo NVS valstu Lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības izpētes NVS valstu izpētes 1.posmā 2006.gadā tika izveidotas Krievijas un Ukrainas lauksaimniecības sektora datu bāzes, kā arī analizētas Krievijas un Ukrainas galveno lauksaimniecības produktu cenas, saražotie apjomi, ražošanas resursu produktivitāte un tirgus daļa vietējā un ES un Latvijas tirgū. Šajā 2.posma pārskatā “Dominējošo NVS valstu Lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības izpēte”, ir kvantitatīvi izpētīta Krievijā un Ukrainā izmantoto lauksaimniecības politikas pasākumu intensitāte saistībā ar dažādu produktu ražošanu. Kvantitatīvi novērtētas Krievijas un Ukrainas potenciālās iespējas lauksaimniecības produktu ražošanai un izstrādātas ražošanas apjomu, kā arī piedāvājuma un pieprasījuma ārējā un iekšējā tirgū prognozes līdz 2020.gadam, atbilstoši bāzes scenārijam. Ziņojumā aptverto ekonomikas un politikas procesu novērtējums pārsvarā dots laika posmam no 2000.-2007.gadam. Zemes izmantošanas politika skatīta visā pārejas periodā – no 1990-to gadu sākuma. Ziņojumu veido 4 galvenās nodaļas. 1. nodaļa sniedz Krievijas makroekonomiskās situācijas un reģionālo aspektu raksturojumu. Ekonomiskās integrācijas procesi vērtēti, ņemot vērā lauksaimniecības produktu cenu konverģenci un tehnoloģiskā progresa salīdzinājumu Krievijā, ES un Latvijā. Analizēta Krievijas zemes izmantošanas, lauksaimniecības un pārtikas un tirgus atbalsta politika. 2.nodaļa ir veltīta jau minēto aspektu analīzei Ukrainā. 3.nodaļa apraksta dažādu lauksaimniecības politiku sistēmu ietekmes harmonizēta novērtējuma principus. 4.nodaļa ir veltīta AGMEMOD modeļa vispārīgam raksturojumam, kā arī Krievijas un Ukrainas valstu modeļu struktūras aprakstam. Sakarīgā formātā atskaite iegūstama no šim ierakstam pievienotās pilnās (ar pielikumiem) atskaites PDF faila


Pievienotie dokumenti

Pētījuma atskaites ziņojums