Citi raksta

Zemi visi nopirkt nevar

Zigfrīds Dzedulis, Latvijas Avīze (LA)
02.11.2010

Laikraksts "Latvijas Avīze"atbild lasītājai Lijai no Jēkabpils rajona uz jautājumu:  "Vai Krievijas pilsonis drīkst Latvijā iegādāties lauksaimnieciski izmantojamu zemi? Kādu valstu pilsoņi to var nopirkt?"

Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniece Valentīna Lukaševiča skaidro, ka pēc Latvijas likumiem Krievijas un citu valstu pilsoņiem nav tiesību nopirkt lauksaimnieciski izmantojamu zemi. Izņēmums ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri pašlaik var iegādāties zemi ar ierobežojumiem.

Likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteikts, ka personas, kuras nav Latvijas Republikas pilsoņi, nevar nopirkt zemi:

1) valsts pierobežas joslā;

2) dabas rezervātos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās;

3) Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu aizsargjoslā;

4) publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

5) lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

6) zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs.

Zemi var iegūt īpašumā:

1) Latvijas Republikas pilsoņi;

2) valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības);

3) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība:

kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, valstij vai pašvaldībai, katram atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā, kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvija ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996. gada 31. decembrim. Tas attiecināms arī uz tām fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996. gada 31. decembra, ja šajos līgumos paredzētas Latvijā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī, kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder vairākiem iepriekš pieminētajiem subjektiem kopā;

kura ir publiska akciju sabiedrība, ja tās akcijas tiek kotētas fondu biržā;

4) Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas, kuru darbības laiks, skaitot no reģistrēšanas brīža Latvijā, ir ne mazāk kā trīs gadi.

No 2004. gada 1. maija līdz 2011. gada 1. maijam zemi var iegūt īpašumā:

1) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja Latvijā viņi vēlas strādāt kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz 3 gadus nepārtraukti šeit dzīvo, kā arī vismaz 3 gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību;

2) pārējie Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas juridiskās personas, izņemot lauksaimniecības un meža zemi.

Latvijas Avīze (LA)

x

Paroles atgadināšana