Dokumentu hronika

22.09.2009. MK noteikumi Nr.1082 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

15.09.2009.MK noteikumi Nr.1057 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs"

15.09.2009. MK noteikumi Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"

10.09.2009. MK noteikumi Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"

08.09.2009. MK noteikumi Nr. 1011 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.648 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu""

08.09.2009. MK noteikumi Nr. 1012 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

08.09.2009. MK noteikumi Nr. 1013 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

08.09.2009.MK noteikumi Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"

08.09.2009. MK noteikumi Nr. 1014 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.274 "Noteikumi par zirgu pārraudzību, zirgu darba spēju novērtēšanu un dalību zirgu sporta sacensībās""

01.09.2009.MK noteikumi Nr. 989 "Noteikumi par Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amatiem, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktos ierobežojumus"

01.09.2009.MK noteikumi Nr. 987 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

01.09.2009. MK noteikumi Nr. 986 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""

01.09.2009. MK noteikumi Nr. 988 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""

18.08.2009. MK noteikumi Nr. 935 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.502 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

18.08.2009.MK noteikumi Nr. 934 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

18.08.2009.MK noteikumi Nr. 933 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

18.08.2009.MK noteikumi Nr. 932 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

18.08.2009. MK noteikumi Nr. 939 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.556 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam""

11.08.2009. MK noteikumi Nr.915 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.910 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.909 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.916 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

11.08.2009. MK noteikumi Nr.913 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.912 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.496 "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtība""

11.08.2009.Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

11.08.2009. MK noteikumi Nr.911 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.330 "Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.908 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 "Noteikumi no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās""

11.08.2009. MK noteikumi Nr.907 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 "Kravas izsniegšanas noteikumi""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.905 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.903 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumos Nr.358 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 40
x

Paroles atgadināšana